Semalt hünärmeni: Size haýsy mazmun gerek?

Marketing gözlemek üçin täze bolsaňyz, " SEO mazmuny " aňlatmasyny eşiden bolsaňyz gerek.

Andrew Dyhan, müşderi üstünlik tarapyndan üpjün Şu wagtky Aragatnaşyklar, Semalt üç soraglar jogap üçin niýetlenen:

1. Gözleg motory optimizasiýa mazmuny näme?

2. Gözleg motory optimizasiýasynyň mazmuny nähili?

3. Gözleg motorymy optimizasiýa mazmunynyň usuly näme?

SEO mazmuny näme? Web sahypasyny optimizasiýa mazmuny, web gözleg traffigini herekete getirmek maksady bilen edilen meseleler.

SEO mazmunynyň görnüşleri

Web optimizasiýa mazmuny aşakdakylaryň haýsydyr birini öz içine alyp biler:

Haryt sahypalary

Bular islendik bölekleýin web esasly iş web sahypasynyň esaslary.

Blog ýazgylary

Blog, web sahypasynyň dizaýnyny gowulandyrmak mazmunynyň adaty akymyny döretmek üçin iň az talap edilýän çemeleşmeleriň biridir. Umuman aýdanyňda, blog ýazgylary goşmaça özüne çekiji we element sahypalaryna garanyňda birleşmäge has ýykgyn edýär, şonuň üçin web sahypaňyz üçin käbir hünärmenleri terbiýelemekde adatdan daşary çemeleşme bolup biler.

Makalalar

Bu, gazetleriň köpüsinde açjak mazmunyň esasy görnüşidir.

Sanawlar

Sanaw hakykatdanam makalanyň diňe bir bölegi, ýöne ony rundown hökmünde gurşap almak, gözden geçirmegi az talap edýär. Bu atlar, talap elementlerinde ýa-da onlaýn ulgam platformalarynda tapylanda has interaktiw bolup görünýär

Gollanmalar

Gollanma, bir zady nädip etmelidigini çuňňur açýan mazmun.

Wideo

Umuman aýdanyňda, mazmun sahypalary bilen deňeşdirilende internetde wideolar az. Şol sebäpden, makala däl-de, wideo ýasap, agressiw gözegçilik sözi üçin esasy sahypada ýerleşdirmek has ýönekeý bolup biler.

SEO Mazmunyny gurmak boýunça görkezmeler

Mazmuny biperwaý ýagdaýda gowşurýan bolsaňyz, käbirleriniň uzak möhletli wezipelerde işleýändigine ynanýarsyňyz we ýalbarýarsyňyz, bu web sahypasynyň dizaýnyny gowulandyrmak üçin mazmun usulyýetine gulplanmak we ünsi jemlemek üçin iň amatly pursat.

Gözleg motoryňyzy optimizasiýa mazmunyny häsiýetlendirmek we arassalamak üçin dört basgançak bar:

Müşderiňize serediň

Müşderileriňizi tanaň - analitika programmaňyz, müşderiňiz barada has çuňňur düşünje almaga mümkinçilik döredip biler. Iň amatly saýt müşderileriňiz bilen gürleşjek dolandyryjylary işe almagy göz öňünde tutuň.

Redaksiýa senenamasyny düzüň

Kime ünsi jemländigiňizi we näme üçin pikir edýändigiňizi pikirleneniňizde, täze mazmuny haçan paýlajakdygyňyzy we haýsy mesele boljakdygyny görkezýän redaksiýa senenamasyny düzüp bilersiňiz.

“Google Calendar” -dan peýdalanyň - neşir ediş tertibini ähli mahabat topary bilen paýlaşyň. Writerazyjy üçin täzelenmeleri meýilleşdiriň, şonuň üçin bellenilen senä ýakynlaşanda habar alýarlar.

Derňäň we gaýtadan baha beriň

Iň soňunda web sahypaňyzyň analitikasynyň üstünde duruň. Nämäniň dogry we nämäniň çözülmelidigini duýmak üçin gözleg motoryňyzy optimizasiýa mazmunyny yzygiderli bozuň.

  • Üstünligiňize baha beriň, şol usullary täzeden ulanyp bilersiňiz. Müşderileriňiz wideo halaýarmy? Şonda has köp wideo taýýarlaň!
  • Has tejribeli SEO mazmunyny kämilleşdirmek we ýokarlandyrmak üçin biraz wagt sarp ediň.